Regulamin

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy
Artykuł 8 – Egzekwowanie prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty takiego
egzekwowania
Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia
Artykuł 10 – Wyłączenie prawa odstąpienia
Artykuł 11 – Cena
Artykuł 12 – Realizacja i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 – Dostawa i wykonanie
Artykuł 14 – Transakcje przedłużone: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 15 – Płatność
Artykuł 16 – Postępowanie reklamacyjne
Artykuł 17 – Spory
Artykuł 18 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Artykuł 19 – Zmiany w Regulaminie

 

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

W niniejszym regulaminie obowiązują następujące definicje:

Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te przedmioty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy zawartej między osobą trzecią a przedsiębiorcą;

Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;

Umowa o ciągłe świadczenie usług: umowa, która obejmuje regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;

Trwały nośnik danych: każde narzędzie – w tym wiadomości e-mail – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób, który umożliwia w przyszłości dostęp lub wykorzystanie tych informacji przez okres dostosowany do celu, dla którego informacje są przeznaczone i umożliwiające niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom na odległość produkty, treści cyfrowe, dostęp do treści cyfrowych, i/lub usługi;

Umowa na odległość: umowa zawierana między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość obejmującego produkty, treści cyfrowe i/lub usługi, w ramach której wykorzystywana jest – wyłącznie lub łącznie – co najmniej jedna technika komunikacji na odległość, do momentu i włącznie z momentem zawarcia umowy;

Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w Załączniku I niniejszego regulaminu;

Technologia komunikacji na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy bez obecności konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

 

ARTYKUŁ 2 – TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Nazwa przedsiębiorcy: Sitecom Europe B.V.
Handlujący pod markami Sitecom i Fresh 'n Rebel
Siedziba firmy: Blaak 6, 3011 TA Rotterdam

Adres dla odwiedzających: Odwiedzenie firmy niej est możliwe, ponieważ prowadzi ona tylko sprzedaż przez internet.

Numer telefonu (w dni powszednie od 8.30 do 17.00): 010 – 238 33 22
Adres e-mail: [email protected]
Numer Izby Handlowej: 24313551
NIP (NR VAT) NL8093.88.182.B01 (NL) / BE0883101262 (BE)

 

ARTYKUŁ 3 – ZASTOSOWANIE

Niniejszy regulamin ogólny ma zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego ogólnego regulaminu jest udostępniany konsumentowi.

Jeśli nie jest to możliwe w uzasadniony handlowo sposób, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób można zapoznać się z regulaminem, a jego treść zostanie wysłana bezpłatnie na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe .

Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszego ogólnego regulaminu może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby umożliwić konsumentowi łatwe zapisanie go na trwałym nośniku danych. Jeśli możliwe w uzasadniony handlowo sposób, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane miejsce, w którym można uzyskać dostęp do ogólnego regulaminu, a także zostanie przekazana informacja, że regulamin ten może zostać wysłany bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.

W przypadku, gdy oprócz niniejszego ogólnego regulaminu mają zastosowanie szczególne postanowienia dotyczące produktów lub usług, ustępy drugi i trzeci mają zastosowanie przez analogię, a w przypadku sprzecznych postanowień konsument może zawsze powołać się na ten obowiązujący przepis, który jest dla niego najkorzystniejszy.

 

ARTYKUŁ 4 – OFERTA

Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub oferowanych usług. Poziom szczegółowości opisu musi umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje w opisie obrazy, muszą być wiernie odzwierciedlać produkty, usługi i/lub treści cyfrowe. Oczywiste błędy lub omyłki w ofercie nie są dla przedsiębiorcy wiążące.

Każda oferta zawiera informacje, które jasno przedstawiają konsumentami, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

 

ARTYKUŁ 5 – UMOWA

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez konsumenta i spełnienia warunków z nią związanych.

Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Konsument może rozwiązać umowę do momentu przesłania wspomnianego potwierdzenia przez przedsiębiorcę.

W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zadbania o bezpieczeństwo elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca również zapewni odpowiednie środki bezpieczeństwa na te potrzeby.

W ramach prawnych przedsiębiorca może pozyskać informacje dotyczące zdolności konsumenta do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie takiego dochodzenia przedsiębiorca poweźmie uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest on uprawniony do odmowy realizacji zamówienia lub żądania, z podaniem przyczyn lub załączników, spełnienia nadzwyczajnych warunków.

Najpóźniej z chwilą dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych przedsiębiorca prześle następujące informacje w formie pisemnej lub w sposób umożliwiający konsumentowi ich zapisanie w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:

 • warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
 • informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
 • cena zawierająca wszystkie podatki należne dla produktu, usługi lub treści cyfrowych; koszty dostawy w odpowiednim zakresie; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
 • wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
 • jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.

W przypadku przedłużonej transakcji postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

 

ARTYKUŁ 6 – PRAWO ODSTĄPIENIA

Dla produktów:

Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w trakcie 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może zobowiązać go do podania takiej przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wcześniej wskazaną przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:

 • jeśli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymali ostatni produkt. Przedsiębiorca może – pod warunkiem, że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia – odmówić realizacji zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy.
 • jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymali ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
 • w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w określonym okresie: w dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymali pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:

Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może zobowiązać go do podania takiej przyczyny.

Okres odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Przedłużony okres odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy:

Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawnie informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu odstąpienia od umowy określonego zgodnie z poprzednimi ustępami tego artykułu.

Jeżeli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał te informacje.

 

ARTYKUŁ 7 – OBOWIĄZKI KONSUMENTA W OKRESIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Konsument powinien rozpakowywać lub używać produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument powinien obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie.

Konsument odpowiada wyłącznie za spadek wartości produktu, który jest wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza sposób dozwolony w ust. 1.

Konsument nie ponosi odpowiedzialności za spadek wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

 

ARTYKUŁ 8 – EGZEKWOWANIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA I JEGO KOSZTY TAKIEGO EGZEKWOWANIA

Jeśli konsument podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, zgłosi ten fakt przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.

Jak najszybciej, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwróci produkt lub przekaże go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponuje, że sam odbierze produkt. Termin zwrotu jest uważany za przestrzegany przez konsumenta, jeśli ten zwróci produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli jest to możliwe w oryginalnym stanie i w oryginalny opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Ryzyko i ciężar udowodnienia prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument ma ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam je poniesie, to konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.

Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na trwałym nośniku, jeżeli:

 • nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu odstąpienia od umowy;
 • wyrażając zgodę nie potwierdził, że traci prawo do odstąpienia od umowy; lub
 • przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.

Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, wszelkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

 

ARTYKUŁ 9 – OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli przedsiębiorca dopuszcza możliwość wysłania przez konsumenta elektronicznego powiadomienia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, wyśle potwierdzenie odbioru niezwłocznie po otrzymaniu takiego powiadomienia.

Przedsiębiorca zwróci niezwłocznie konsumentowi wszelkie płatności, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może zadecydować o zwróceniu pieniędzy dopiero po otrzymaniu produktu.

Przedsiębiorca dokona zwrotu za pośrednictwem tego samego sposobu płatności, którego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.

Jeżeli konsument wybrał droższy sposób wysyłki niż najtańsza standardowa wysyłka, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób wysyłki.

 

ARTYKUŁ 10 – WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA

Przedsiębiorca może wyłączyć z prawa odstąpienia i od umowy następujące produkty i usługi, ale tylko wtedy, gdy ten fakt został wyraźnie zaznaczony w ofercie lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 • Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, a na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy
 • Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, prowadzonej przez licytatora, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 • Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
  • świadczenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz 
  • konsument oświadczył, że utraci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 • Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, które nie są produkowane masowo i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, bądź lub wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 • Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami;
 • Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
 • Dostarczenie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
  • świadczenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
  • konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

ARTYKUŁ 11 – CENA

W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen będących konsekwencją zmiany stawek VAT.

Bez względu na poprzedni ustęp, przedsiębiorca może oferować po cenach zmiennych produkty lub usługi, których ceny ulegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta zależność od wahań oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, muszą być określone w ofercie.

Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych.

Podwyżki cen następujące po 3 miesiącach po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:

 • wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
 • konsument otrzymuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny. 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

 

ARTYKUŁ 12 – REALIZACJA I DODATKOWA GWARANCJA

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawnymi i/lub regulacjami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy . Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytkowania innego niż zgodne z przeznaczeniem.

Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw ustawowych, a konsument może składać roszczenia przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.

Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza wymogi prawa w przypadkach niewykonania umowy ze swojej strony.

 

ARTYKUŁ 13 – DOSTAWA I WYKONANIE

Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

Miejscem dostawy jest adres podany przedsiębiorcy przez konsumenta.

Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszego ogólnego regulaminu, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia możliwie najszybciej, a najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów, a także prawo do ewentualnego odszkodowania.

Po rozwiązaniu umowy zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich do konsumenta lub wyznaczonego z góry i podanego przedsiębiorcy przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

ARTYKUŁ 14 – TRANSAKCJE ROZSZERZONE: CZAS TRWANIA, ANULOWANIE I ODNOWIENIE

Anulowanie:

Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów lub usług, w dowolnym momencie pod koniec określonego terminu, z zachowaniem uzgodnionych zasad odstąpienia od umowy i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.

Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach:

 • w dowolnym momencie, bez ograniczeń do możliwości wypowiedzenia w określonym czasie lub okresie;
 • przynajmniej w taki sam sposób, w jaki zostały one przez niego zawarte;
 • zawsze z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.

Rozszerzenie:

Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie produktów lub usług nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.

Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument otrzymuje prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.

Czas trwania:

Jeżeli umowa trwa dłużej niż rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że rozwiązanie takiej umowy przed upływem uzgodnionego okresu zostanie uznane za bezzasadne lub nieuczciwe.

 

ARTYKUŁ 15 – PŁATNOŚĆ

O ile umowa lub dodatkowe postanowienia nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni po zawarciu umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług, termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy danych do płatności.

Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po otrzymaniu przez przedsiębiorcę powiadomienia o opóźnionej płatności i po wyznaczeniu konsumentowi przez przedsiębiorcę terminu 14 dni na wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, oraz bezskutecznemu upływowi tego 14-dniowego terminu, konsument będzie musiał uiścić ustawowe odsetki należności, a przedsiębiorca jest uprawniony do naliczenia pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 €; 10% za następne 2500 € i 5% za następne 5000 € przy minimum 40 €, =. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i odsetek na korzyść konsumenta.

 

ARTYKUŁ 16 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Przedsiębiorca posiada należycie opublikowaną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą.

Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca powiadomi konsumenta w ciągu 14 dni o odbiorze reklamacji i wskaże, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Konsument musi dać przedsiębiorcy co najmniej 4 tygodnie na rozwiązanie reklamacji drogą wzajemnej konsultacji. Po upływie tego terminu powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.

 

ARTYKUŁ 17 – SPORY

Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których ma zastosowanie niniejszy ogólny regulamin, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie.

Spór zostanie rozpatrzony tylko wtedy, gdy konsument najpierw złoży skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym czasie

 

ARTYKUŁ 18 – POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB ODMIENNE

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszego ogólnego regulaminu nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej, bądź w taki sposób, aby mogły być zapisane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

 

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY OGÓLNEGO REGULAMINU

Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku zmian mających zastosowanie w czasie trwania oferty, pierwszeństwo będzie miało postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.

10% zniżki na następne zamówienie!

Zarejestruj się i zostań Buntownikiem

10% zniżki na to propozycja na dobry początek – ale członkostwo w Klubie Buntowników to również mnóstwo innych korzyści. Przeczytaj więcej tutaj.